رزرو ویلا جنگلی با ویوی دریا

رزرو ویلا جنگلی با ویوی دریا

چابکسر اجاره از 350,000 تومان 6
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفیت
اجاره ویلا ساحلی در چابکسر

اجاره ویلا ساحلی در چابکسر

چابکسر اجاره از 250,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا باغ در چابکسر

اجاره ویلا باغ در چابکسر

چابکسر اجاره از 250,000 تومان
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلای جنگلی در چابکسر

اجاره ویلای جنگلی در چابکسر

چابکسر اجاره از 700,000 تومان
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
رزرو ویلای استخر روباز جنگلی

رزرو ویلای استخر روباز جنگلی

چابکسر اجاره از 400,000 تومان
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
رزرو ویلا در قاسم آباد گیلان

رزرو ویلا در قاسم آباد گیلان

چابکسر اجاره از 250,000 تومان
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت
ویلای چوبی استخردار با کلبه

ویلای چوبی استخردار با کلبه

چابکسر اجاره از 500,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
خانه روستایی در جاده سرولات

خانه روستایی در جاده سرولات

چابکسر اجاره از 120,000 تومان
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا در چابکسر

اجاره ویلا در چابکسر

چابکسر اجاره از 500,000 تومان
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا جاده جواهردشت

اجاره ویلا جاده جواهردشت

چابکسر اجاره از 170,000 تومان
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
ویلا اجاره ای در چابکسر

ویلا اجاره ای در چابکسر

چابکسر اجاره از 390,000 تومان
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 10 ~ 15 ظرفیت
اجاره ویلا در چابکسر

اجاره ویلا در چابکسر

چابکسر اجاره از 400,000 تومان
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 10 ~ 10 ظرفیت
ویلا اجاره ای در جاده سرولات

ویلا اجاره ای در جاده سرولات

چابکسر اجاره از 500,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در جاده سرولات

اجاره ویلا در جاده سرولات

چابکسر اجاره از 700,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا نزدیک چابکسر

اجاره ویلا نزدیک چابکسر

چابکسر اجاره از 300,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا در چابکسر

اجاره ویلا در چابکسر

چابکسر اجاره از 350,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلا در قاسم آباد گیلان

ویلا در قاسم آباد گیلان

چابکسر اجاره از 250,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
ویلا اجاره ای در چابکسر

ویلا اجاره ای در چابکسر

چابکسر اجاره از 300,000 تومان
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا نزدیک چابکسر

اجاره ویلا نزدیک چابکسر

چابکسر اجاره از 450,000 تومان
 • 70 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلای اجاره ای در چابکسر

ویلای اجاره ای در چابکسر

چابکسر اجاره از 500,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
رزرو ویلا جاده سرولات چابکسر

رزرو ویلا جاده سرولات چابکسر

چابکسر اجاره از 500,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
ویلا در چابکسر نزدیک رودخانه

ویلا در چابکسر نزدیک رودخانه

چابکسر اجاره از 350,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی چابکسر

اجاره ویلا جنگلی چابکسر

چابکسر اجاره از 400,000 تومان
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلای جنگلی در چابکسر

اجاره ویلای جنگلی در چابکسر

چابکسر اجاره از 300,000 تومان
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در چابکسر

اجاره ویلا در چابکسر

چابکسر اجاره از 250,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلای ساحلی چابکسر

اجاره ویلای ساحلی چابکسر

چابکسر اجاره از 180,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی در چابکسر

اجاره ویلا جنگلی در چابکسر

چابکسر اجاره از 450,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در چابکسر

اجاره ویلا در چابکسر

چابکسر اجاره از 450,000 تومان
 • 140 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلای دوبلکس چابکسر

اجاره ویلای دوبلکس چابکسر

چابکسر اجاره از 300,000 تومان
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا در چابکسر

اجاره ویلا در چابکسر

چابکسر اجاره از 150,000 تومان
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در چابکسر

اجاره ویلا در چابکسر

چابکسر اجاره از 400,000 تومان
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت