اجاره ویلا ساحلی در چابکسر

اجاره ویلا ساحلی در چابکسر

چابکسر اجاره از 500,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا باغ در چابکسر

اجاره ویلا باغ در چابکسر

چابکسر اجاره از 650,000 تومان
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
رزرو ویلا جنگلی با ویوی دریا

رزرو ویلا جنگلی با ویوی دریا

چابکسر اجاره از 1,100,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفیت
اجاره ویلا در سرولات چابکسر

اجاره ویلا در سرولات چابکسر

چابکسر اجاره از 1,200,000 تومان
 • 400 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلای جنگلی در چابکسر

اجاره ویلای جنگلی در چابکسر

چابکسر اجاره از 1,000,000 تومان
 • 130 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
رزرو ویلا جنگلی با استخر در چابکسر

رزرو ویلا جنگلی با استخر در چابکسر

چابکسر اجاره از 1,700,000 تومان
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
رزرو ویلا در قاسم آباد گیلان

رزرو ویلا در قاسم آباد گیلان

چابکسر اجاره از 550,000 تومان
 • 125 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت
ویلا باغ ساحلی نزدیک رامسر

ویلا باغ ساحلی نزدیک رامسر

چابکسر اجاره از 1,000,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت
ویلای استخردار ساحل اختصاصی چابکسر

ویلای استخردار ساحل اختصاصی چابکسر

چابکسر اجاره از 5,000,000 تومان
 • 650 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 7 اتاق
 • 10 ~ 20 ظرفیت
ویلای چوبی استخردار با کلبه در چابکسر

ویلای چوبی استخردار با کلبه در چابکسر

چابکسر اجاره از 1,500,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
خانه روستایی در جاده سرولات

خانه روستایی در جاده سرولات

چابکسر اجاره از 120,000 تومان
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا در چابکسر

اجاره ویلا در چابکسر

چابکسر اجاره از 500,000 تومان
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلای ساحلی دربست در چابکسر

ویلای ساحلی دربست در چابکسر

چابکسر اجاره از 300,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا استخردار نزدیک سرولات

اجاره ویلا استخردار نزدیک سرولات

چابکسر اجاره از 2,000,000 تومان
 • 400 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا جاده جواهردشت

اجاره ویلا جاده جواهردشت

چابکسر اجاره از 280,000 تومان
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
ویلا استخردار در چابکسر

ویلا استخردار در چابکسر

چابکسر اجاره از 650,000 تومان
 • 105 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 ~ 5 ظرفیت
ویلا اجاره ای در چابکسر

ویلا اجاره ای در چابکسر

چابکسر اجاره از 390,000 تومان
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 10 ~ 15 ظرفیت
اجاره ویلا در چابکسر

اجاره ویلا در چابکسر

چابکسر اجاره از 400,000 تومان
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 10 ~ 10 ظرفیت
ویلا اجاره ای در جاده سرولات

ویلا اجاره ای در جاده سرولات

چابکسر اجاره از 500,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا نزدیک چابکسر

اجاره ویلا نزدیک چابکسر

چابکسر اجاره از 300,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا در چابکسر

اجاره ویلا در چابکسر

چابکسر اجاره از 350,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلا در قاسم آباد گیلان

ویلا در قاسم آباد گیلان

چابکسر اجاره از 250,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
ویلا اجاره ای در چابکسر

ویلا اجاره ای در چابکسر

چابکسر اجاره از 300,000 تومان
 • 240 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا نزدیک چابکسر

اجاره ویلا نزدیک چابکسر

چابکسر اجاره از 450,000 تومان
 • 70 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلای اجاره ای در چابکسر

ویلای اجاره ای در چابکسر

چابکسر اجاره از 500,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
رزرو ویلا جاده سرولات چابکسر

رزرو ویلا جاده سرولات چابکسر

چابکسر اجاره از 500,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
ویلا در چابکسر نزدیک رودخانه

ویلا در چابکسر نزدیک رودخانه

چابکسر اجاره از 350,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی چابکسر

اجاره ویلا جنگلی چابکسر

چابکسر اجاره از 400,000 تومان
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلای جنگلی در چابکسر

اجاره ویلای جنگلی در چابکسر

چابکسر اجاره از 300,000 تومان
 • 220 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در چابکسر

اجاره ویلا در چابکسر

چابکسر اجاره از 250,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت