اقامتگاه بوم گردی پلاسجان

اقامتگاه بوم گردی پلاسجان

فریدون شهر اجاره از 110,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 12 ظرفیت
اقامتگاه بوم‌گردی خانه جواهری

اقامتگاه بوم‌گردی خانه جواهری

فریدون شهر اجاره از 120,000 تومان
 • 35 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی شاهان کوه

اقامتگاه بومگردی شاهان کوه

فریدون شهر اجاره از 250,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه سنتی موحدی

اقامتگاه سنتی موحدی

فریدون شهر اجاره از 120,000 تومان
 • 25 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی بام ایران

اقامتگاه سنتی بام ایران

فریدون شهر اجاره از 130,000 تومان
 • 25 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 1 ظرفیت