رزرو ویلا در شاندیز مشهد

رزرو ویلا در شاندیز مشهد

مشهد اجاره از 700,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 6 ظرفیت
اجاره باغ ویلا در شاندیز مشهد

اجاره باغ ویلا در شاندیز مشهد

مشهد اجاره از 1,200,000 تومان
 • 280 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت
اجاره باغ ویلا شاندیز مشهد

اجاره باغ ویلا شاندیز مشهد

مشهد اجاره از 450,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 20 ~ 20 ظرفیت
اجاره باغ ویلا در شاندیز

اجاره باغ ویلا در شاندیز

مشهد اجاره از 290,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 10 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا در شاندیز مشهد

اجاره ویلا در شاندیز مشهد

مشهد اجاره از 460,000 تومان
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا شیک شاندیز مشهد

اجاره ویلا شیک شاندیز مشهد

مشهد اجاره از 400,000 تومان
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 20 ~ 20 ظرفیت
اجاره ویلا بااستخر در شاندیز

اجاره ویلا بااستخر در شاندیز

مشهد اجاره از 300,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
اجاره روزانه ویلا در شاندیز

اجاره روزانه ویلا در شاندیز

مشهد اجاره از 400,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 10 ~ 20 ظرفیت