اجاره ویلا با استخر در سوادکوه فریم بکرترین منطقه سوادکوه در جاده فیروزکوه / بیواسطه

اجاره ویلا با استخر در سوادکوه فریم

سواد کوه
اجاره از 5,000,000 تومان
ویژه
 • 300 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 نفر
اجاره ویلا در سوادکوه چای باغ

اجاره ویلا در سوادکوه چای باغ

سواد کوه اجاره از 1,200,000 تومان
 • 90 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
کلبه چوبی جنگلی نزدیک سوادکوه

کلبه چوبی جنگلی نزدیک سوادکوه

سواد کوه اجاره از 700,000 تومان
 • 40 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اجاره کلبه چوبی جنگلی درازکلا بابلکنار

اجاره کلبه چوبی جنگلی درازکلا بابلکنار

سواد کوه اجاره از 1,000,000 تومان
 • 150 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در سوادکوه نزدیک جنگل

اجاره ویلا در سوادکوه نزدیک جنگل

سواد کوه اجاره از 2,800,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
کلبه چوبی جنگلی در سوادکوه زیرآب

کلبه چوبی جنگلی در سوادکوه زیرآب

سواد کوه اجاره از 1,600,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 3 ظرفیت
اجاره کلبه جنگلی هفت آبشار

اجاره کلبه جنگلی هفت آبشار

سواد کوه اجاره از 450,000 تومان
 • 110 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 2 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی در شیرگاه

اجاره ویلا جنگلی در شیرگاه

سواد کوه اجاره از 1,100,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
کلبه های جنگلی پارک جوارم

کلبه های جنگلی پارک جوارم

سواد کوه اجاره از 350,000 تومان
 • 18 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه اسپهبد خورشید

اقامتگاه اسپهبد خورشید

سواد کوه اجاره از 200,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 2 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا در سوادکوه زیرآب

اجاره ویلا در سوادکوه زیرآب

سواد کوه اجاره از 1,000,000 تومان
 • 110 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفیت
اجاره خانه باغ در شیرگاه کاردگر کلا

اجاره خانه باغ در شیرگاه کاردگر کلا

سواد کوه اجاره از 1,100,000 تومان
 • 120 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی اطراف سوادکوه

اجاره ویلا جنگلی اطراف سوادکوه

سواد کوه اجاره از 1,500,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در جوارم سوادکوه

اجاره ویلا در جوارم سوادکوه

سواد کوه اجاره از 1,200,000 تومان
 • 110 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت
اجاره اقامتگلاه جنگلی شیرگاه

اجاره اقامتگلاه جنگلی شیرگاه

سواد کوه اجاره از 1,500,000 تومان
 • 115 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت
اجاره کلبه چوبی در سوادکوه

اجاره کلبه چوبی در سوادکوه

سواد کوه اجاره از 2,500,000 تومان
 • 90 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفیت
اجاره ویلا چوبی در شیرگاه

اجاره ویلا چوبی در شیرگاه

سواد کوه اجاره از 2,000,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفیت
اجاره اقامتگاه جنگلی در لفور سوادکوه

اجاره اقامتگاه جنگلی در لفور سوادکوه

سواد کوه اجاره از 1,250,000 تومان
 • 65 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره کلبه چوبی الیزه در شیرگاه

اجاره کلبه چوبی الیزه در شیرگاه

سواد کوه اجاره از 500,000 تومان
 • 40 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 4 ~ 4 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی كیوتی كاتِیج

اقامتگاه بومگردی كیوتی كاتِیج

سواد کوه اجاره از 1,200,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی در سوادکوه زیراب

اجاره ویلا جنگلی در سوادکوه زیراب

سواد کوه اجاره از 1,200,000 تومان
 • 45 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 5 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی در سوادکوه جوارم

اجاره ویلا جنگلی در سوادکوه جوارم

سواد کوه اجاره از 1,200,000 تومان
 • 90 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در جوارم سوادکوه

اجاره ویلا در جوارم سوادکوه

سواد کوه اجاره از 1,480,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا در زیرآب سوادکوه

اجاره ویلا در زیرآب سوادکوه

سواد کوه اجاره از 1,000,000 تومان
 • 90 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلا نزدیک رودخانه تلار سوادکوه

ویلا نزدیک رودخانه تلار سوادکوه

سواد کوه اجاره از 1,500,000 تومان
 • 110 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
کلبه چوبی جنگلی سوادکوه درازکلا

کلبه چوبی جنگلی سوادکوه درازکلا

سواد کوه اجاره از 850,000 تومان
 • 40 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
ویلا در سوادکوه نزدیک جنگل جوارم

ویلا در سوادکوه نزدیک جنگل جوارم

سواد کوه اجاره از 1,000,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره کلبه چوبی جنگلی در سوادکوه

اجاره کلبه چوبی جنگلی در سوادکوه

سواد کوه اجاره از 1,000,000 تومان
 • 40 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 4 ظرفیت
ویلا جنگلی در سوادکوه شیرگاه

ویلا جنگلی در سوادکوه شیرگاه

سواد کوه اجاره از 1,300,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در سوادکوه شیرگاه

اجاره ویلا در سوادکوه شیرگاه

سواد کوه اجاره از 1,300,000 تومان
 • 130 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 ~ 9 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی در لفور

اجاره ویلا جنگلی در لفور

سواد کوه اجاره از 750,000 تومان
 • 80 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت