اجاره ویلا با استخر در سوادکوه فریم

اجاره ویلا با استخر در سوادکوه فریم

سواد کوه
اجاره از 5,500,000 تومان
ویژه
 • 300 متر بنا
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 نفر
اجاره ویلا در سوادکوه نزدیک جنگل

اجاره ویلا در سوادکوه نزدیک جنگل

سواد کوه اجاره از 5,500,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
کلبه سوییسی جنگلى در سوادکوه

کلبه سوییسی جنگلى در سوادکوه

سواد کوه اجاره از 4,000,000 تومان
 • 50 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
کلبه های جنگلی پارک جوارم

کلبه های جنگلی پارک جوارم

سواد کوه اجاره از 455,000 تومان
 • 18 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی در سوادکوه زیرآب

اجاره ویلا جنگلی در سوادکوه زیرآب

سواد کوه اجاره از 1,300,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفیت
اقامتگاه در سوادکوه نزدیک جوارم

اقامتگاه در سوادکوه نزدیک جوارم

سواد کوه اجاره از 700,000 تومان
 • 60 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 5 ظرفیت
اجاره ویلا در سوادکوه چای باغ

اجاره ویلا در سوادکوه چای باغ

سواد کوه اجاره از 1,500,000 تومان
 • 90 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی كیوتی كاتِیج

اقامتگاه بومگردی كیوتی كاتِیج

سواد کوه اجاره از 1,200,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اقامتگاه اسپهبد خورشید

اقامتگاه اسپهبد خورشید

سواد کوه اجاره از 200,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 2 ~ 6 ظرفیت
کلبه چوبی جنگلی نزدیک سوادکوه

کلبه چوبی جنگلی نزدیک سوادکوه

سواد کوه اجاره از 700,000 تومان
 • 40 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی شیرگاه

اجاره ویلا جنگلی شیرگاه

سواد کوه اجاره از 1,000,000 تومان
 • 130 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 7 ~ 12 ظرفیت
کلبه چوبی جنگلی در سوادکوه زیرآب

کلبه چوبی جنگلی در سوادکوه زیرآب

سواد کوه اجاره از 1,600,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 3 ظرفیت
اجاره کلبه جنگلی هفت آبشار

اجاره کلبه جنگلی هفت آبشار

سواد کوه اجاره از 450,000 تومان
 • 110 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 2 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی در شیرگاه

اجاره ویلا جنگلی در شیرگاه

سواد کوه اجاره از 1,100,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره کلبه چوبی در سوادکوه

اجاره کلبه چوبی در سوادکوه

سواد کوه اجاره از 5,000,000 تومان
 • 90 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 ~ 5 ظرفیت
اجاره خانه روستایی سوادکوه لفور

اجاره خانه روستایی سوادکوه لفور

سواد کوه اجاره از 1,500,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره اقامتگاه در سوادکوه

اجاره اقامتگاه در سوادکوه

سواد کوه اجاره از 900,000 تومان
 • 115 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
اجاره اقامتگاه جنگلی در سوادکوه

اجاره اقامتگاه جنگلی در سوادکوه

سواد کوه اجاره از 1,000,000 تومان
 • 60 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در سوادکوه پل سفید

اجاره ویلا در سوادکوه پل سفید

سواد کوه اجاره از 1,500,000 تومان
 • 75 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا در سوادکوه شیرگاه

اجاره ویلا در سوادکوه شیرگاه

سواد کوه اجاره از 1,700,000 تومان
 • 130 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره اقامتگاه جنگلی پل سفید

اجاره اقامتگاه جنگلی پل سفید

سواد کوه اجاره از 650,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 0 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
کلبه چوبی جنگلی پل سفید سوادکوه

کلبه چوبی جنگلی پل سفید سوادکوه

سواد کوه اجاره از 2,000,000 تومان
 • 80 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اجاره کلبه چوبی در سوادکوه

اجاره کلبه چوبی در سوادکوه

سواد کوه اجاره از 4,500,000 تومان
 • 60 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 3 ~ 1 ظرفیت
اجاره ویلا چوبی با جکوزی شیرگاه

اجاره ویلا چوبی با جکوزی شیرگاه

سواد کوه اجاره از 4,500,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفیت
اجاره اقامتگاه در سوادکوه لفور

اجاره اقامتگاه در سوادکوه لفور

سواد کوه اجاره از 1,500,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 4 ~ 11 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کیمه در سوادکوه

اقامتگاه بومگردی کیمه در سوادکوه

سواد کوه اجاره از 1,000,000 تومان
 • 40 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 4 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی کیمه در سوادکوه

اقامتگاه بوم گردی کیمه در سوادکوه

سواد کوه اجاره از 1,500,000 تومان
 • 56 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 5 ظرفیت
اجاره خانه سنتی در جاده نظامی شمال

اجاره خانه سنتی در جاده نظامی شمال

سواد کوه اجاره از 2,800,000 تومان
 • 170 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 6 ~ 15 ظرفیت
ویلا در سوادکوه نزدیک جنگل جوارم

ویلا در سوادکوه نزدیک جنگل جوارم

سواد کوه اجاره از 1,500,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی اطراف سوادکوه

اجاره ویلا جنگلی اطراف سوادکوه

سواد کوه اجاره از 1,700,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
ویلا جنگلی در سوادکوه زیرآب

ویلا جنگلی در سوادکوه زیرآب

سواد کوه اجاره از 2,500,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت