اجاره ویلا در بهشهر

اجاره ویلا در بهشهر

بهشهر اجاره از 350,000 تومان
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
کلبه بلوط در اقامتگاه بومگردی کومه

کلبه بلوط در اقامتگاه بومگردی کومه

بهشهر اجاره از 600,000 تومان
 • 18 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
کلبه کاج در اقامتگاه بومگردی کومه

کلبه کاج در اقامتگاه بومگردی کومه

بهشهر اجاره از 700,000 تومان
 • 24 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
کلبه انجیلی در اقامتگاه بومگردی کومه

کلبه انجیلی در اقامتگاه بومگردی کومه

بهشهر اجاره از 600,000 تومان
 • 24 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
کلبه صنوبر در اقامتگاه بومگردی کومه

کلبه صنوبر در اقامتگاه بومگردی کومه

بهشهر اجاره از 450,000 تومان
 • 9 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 2 ظرفیت
کلبه انار در اقامتگاه بومگردی کومه

کلبه انار در اقامتگاه بومگردی کومه

بهشهر اجاره از 700,000 تومان
 • 9 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 2 ~ 2 ظرفیت
اجاره ویلا روستایی سنتی در بهشهر

اجاره ویلا روستایی سنتی در بهشهر

بهشهر اجاره از 280,000 تومان
 • 600 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اجاره خانه در بهشهر

اجاره خانه در بهشهر

بهشهر اجاره از 180,000 تومان
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 10 ~ 15 ظرفیت
اجاره خانه ویلایی در بهشهر التپه

اجاره خانه ویلایی در بهشهر التپه

بهشهر اجاره از 170,000 تومان
 • 45 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت
اجاره ویلا در بهشهر

اجاره ویلا در بهشهر

بهشهر اجاره از 350,000 تومان
 • 65 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه روستایی انار باغ

اقامتگاه روستایی انار باغ

بهشهر اجاره از 150,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت