اجاره ویلا در فیلبند

اجاره ویلا در فیلبند

آمل اجاره از 400,000 تومان 10
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
اجاره خانه ویلایی در فیلبند

اجاره خانه ویلایی در فیلبند

آمل اجاره از 300,000 تومان
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت
اجاره ویلا در جاده فیلبند

اجاره ویلا در جاده فیلبند

آمل اجاره از 300,000 تومان
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
رزرو ویلا در فیلبند

رزرو ویلا در فیلبند

آمل اجاره از 300,000 تومان
 • 70 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اجاره خانه روستایی در سنگچال

اجاره خانه روستایی در سنگچال

آمل اجاره از 250,000 تومان
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت
اجاره ویلا در فیلبند

اجاره ویلا در فیلبند

آمل اجاره از 300,000 تومان
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 15 ظرفیت
ویلا اجاره ای در فیلبند

ویلا اجاره ای در فیلبند

آمل اجاره از 300,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا در جاده فیلبند

اجاره ویلا در جاده فیلبند

آمل اجاره از 250,000 تومان
 • 55 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 ~ 5 ظرفیت
اجاره خانه روستایی در فیلبند

اجاره خانه روستایی در فیلبند

آمل اجاره از 450,000 تومان
 • 95 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 15 ظرفیت
رزرو ویلای ییلاقی در سنگچال

رزرو ویلای ییلاقی در سنگچال

آمل اجاره از 450,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره خانه روستایی در فیلبند

اجاره خانه روستایی در فیلبند

آمل اجاره از 120,000 تومان
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 3 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا در فیلبند

اجاره ویلا در فیلبند

آمل اجاره از 250,000 تومان
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
رزرو ویلا بااستخر در چمستان

رزرو ویلا بااستخر در چمستان

آمل اجاره از 350,000 تومان
 • 320 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی در کلوده

اجاره ویلا جنگلی در کلوده

آمل اجاره از 250,000 تومان
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 15 ~ 12 ظرفیت