اقامتگاه بومگردی سرآقا سید

اقامتگاه بومگردی سرآقا سید

چلگرد اجاره از 350,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی کومه کلار

اقامتگاه بوم گردی کومه کلار

بروجن اجاره از 250,000 تومان
 • 60 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سرای ایل سنگسر

اقامتگاه بومگردی سرای ایل سنگسر

مهدیشهر اجاره از 78,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی عارف خرقانی

اقامتگاه بوم گردی عارف خرقانی

شاهرود اجاره از 180,000 تومان
 • 36 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خانه ناصرلشکر

اقامتگاه بوم گردی خانه ناصرلشکر

دامغان اجاره از 135,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی شاهوار

اقامتگاه بوم گردی شاهوار

شاهرود اجاره از 250,000 تومان
 • 60 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی آنا آتا

اقامتگاه بوم گردی آنا آتا

قیدار اجاره از 50,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی لامردون

اقامتگاه بومگردی لامردون

گتوند اجاره از 85,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی عشایری پاپیلا

اقامتگاه بومگردی عشایری پاپیلا

ایذه اجاره از 70,000 تومان
 • 18 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی دورانتاش

اقامتگاه سنتی دورانتاش

شوش اجاره از 114,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی ادیب

اقامتگاه بوم گردی ادیب

گناباد اجاره از 70,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی مُضیف

اقامتگاه بوم گردی مُضیف

خرمشهر اجاره از 120,000 تومان
 • 1 ساختمان
 • 20 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 1 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی ثنا بلیقس

اقامتگاه بوم گردی ثنا بلیقس

اسفراین اجاره از 39,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی تنسگل

اقامتگاه بوم گردی تنسگل

کاشمر اجاره از 85,000 تومان
 • 1 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی کندر کهن

اقامتگاه بوم گردی کندر کهن

خلیل آباد اجاره از 70,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
خانه روستایی بی بی لعبا

خانه روستایی بی بی لعبا

کاشمر اجاره از 60,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان

اقامتگاه بوم گردی ارگ رادکان

چناران اجاره از 150,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی چشمه سبز

اقامتگاه بوم گردی چشمه سبز

چناران اجاره از 100,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی سیمکان

اقامتگاه بوم گردی سیمکان

بوانات اجاره از 80,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کورُشک

اقامتگاه بومگردی کورُشک

پاسارگاد اجاره از 130,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی سرای هما

اقامتگاه بوم گردی سرای هما

شیراز اجاره از 150,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی مونت قلات

اقامتگاه بوم گردی مونت قلات

شیراز اجاره از 210,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی چشمه پیتا

اقامتگاه بوم گردی چشمه پیتا

بوانات اجاره از 180,000 تومان
 • 40 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی سرای همایونی

اقامتگاه بوم گردی سرای همایونی

شیراز اجاره از 200,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سالاریه

اقامتگاه بومگردی سالاریه

لامرد اجاره از 150,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی جاماسب

اقامتگاه بومگردی جاماسب

جهرم اجاره از 50,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی پسین

اقامتگاه سنتی پسین

شیراز اجاره از 390,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی آقامیر

اقامتگاه بوم گردی آقامیر

پاسارگاد اجاره از 150,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی غریب خان

اقامتگاه بوم گردی غریب خان

داراب اجاره از 95,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 16 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خورنگان

اقامتگاه بوم گردی خورنگان

فسا اجاره از 92,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت