اقامتگاه سنتی دردانه بیگم

اقامتگاه سنتی دردانه بیگم

نطنز اجاره از 300,000 تومان
 • 28 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 6 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی عمارت خلوت

اقامتگاه بوم گردی عمارت خلوت

اصفهان اجاره از 120,000 تومان
 • 16 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی هاکان

اقامتگاه بومگردی هاکان

شهرضا اجاره از 80,000 تومان
 • 8 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی خانه سیب

اقامتگاه بومگردی خانه سیب

سمیرم اجاره از 75,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی یادگار بابا قدرت

اقامتگاه بومگردی یادگار بابا قدرت

نایین اجاره از 90,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کیمه در سوادکوه

اقامتگاه بومگردی کیمه در سوادکوه

سواد کوه اجاره از 400,000 تومان
 • 40 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی کیمه در سوادکوه

اقامتگاه بوم گردی کیمه در سوادکوه

سواد کوه اجاره از 700,000 تومان
 • 56 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی حشمت

اقامتگاه بومگردی حشمت

نایین اجاره از 130,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی مگردیچ خان

اقامتگاه بومگردی مگردیچ خان

دولت آباد اجاره از 90,000 تومان
 • 30 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی بام ایران

اقامتگاه سنتی بام ایران

فریدون شهر اجاره از 130,000 تومان
 • 25 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 1 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی دیرا

اقامتگاه بومگردی دیرا

خوانسار اجاره از 95,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی بابا رجب

اقامتگاه سنتی بابا رجب

آران و بیدگل اجاره از 80,000 تومان
 • 24 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ورزنه

اقامتگاه بومگردی ورزنه

ورزنه اجاره از 60,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی داروَک

اقامتگاه بومگردی داروَک

ماسال اجاره از 110,000 تومان
 • 18 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی زیباچنار

اقامتگاه بومگردی زیباچنار

کاشان اجاره از 80,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سلطان محمود ابوزید آباد

اقامتگاه سلطان محمود ابوزید آباد

کاشان اجاره از 70,000 تومان
 • 13 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی عمارت کهن

اقامتگاه بومگردی عمارت کهن

کاشان اجاره از 80,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی طاق چشمه

اقامتگاه سنتی طاق چشمه

آران و بیدگل اجاره از 420,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی آرامش برزک

اقامتگاه سنتی آرامش برزک

کاشان اجاره از 130,000 تومان
 • 45 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 7 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سی سن

اقامتگاه بومگردی سی سن

آمل اجاره از 480,000 تومان
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی آمیرزا

اقامتگاه بومگردی آمیرزا

کاشان اجاره از 340,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه خانه باغ ایرانی شیراز

اقامتگاه خانه باغ ایرانی شیراز

شیراز اجاره از 200,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی گلستانکوه خوانسار

اقامتگاه بومگردی گلستانکوه خوانسار

خوانسار اجاره از 450,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 5 ظرفیت
اجاره اقامتگاه در بوشهر

اجاره اقامتگاه در بوشهر

دلوار اجاره از 500,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 9 ظرفیت
اجاره ویلا روستایی سنتی در بهشهر

اجاره ویلا روستایی سنتی در بهشهر

بهشهر اجاره از 280,000 تومان
 • 600 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی در ماسال

اقامتگاه بومگردی در ماسال

ماسال اجاره از 550,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه شیدگر در تخت جمشید

اقامتگاه شیدگر در تخت جمشید

مرودشت اجاره از 260,000 تومان
 • 25 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 20 ~ 20 ظرفیت
اجاره خانه باغ در کلیبر

اجاره خانه باغ در کلیبر

کلیبر اجاره از 200,000 تومان
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 8 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی شنیوب

اقامتگاه بومگردی شنیوب

پارسیان اجاره از 125,000 تومان
 • 500 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی اوبا

اقامتگاه بومگردی اوبا

کلیبر اجاره از 50,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 10 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت