اقامتگاه سنتی یوسمون

اقامتگاه سنتی یوسمون

نطنز اجاره از 95,000 تومان
 • 18 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی عمارت بانو

اقامتگاه بومگردی عمارت بانو

یزد اجاره از 140,000 تومان
 • 10 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کوشک فردوس

اقامتگاه بومگردی کوشک فردوس

کاشان اجاره از 110,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی نخل و نارنج

اقامتگاه بومگردی نخل و نارنج

بم اجاره از 100,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی امی وی جا

اقامتگاه بومگردی امی وی جا

رشت اجاره از 200,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی بام رودبار

اقامتگاه بومگردی بام رودبار

رودبار اجاره از 250,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی صدطاقچه

اقامتگاه سنتی صدطاقچه

ورزنه اجاره از 100,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی زنده رود

اقامتگاه بوم گردی زنده رود

اصفهان اجاره از 110,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی لزور

اقامتگاه بومگردی لزور

آسارا اجاره از 110,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
عمارت تاریخی شاه پلنگ بیگ

عمارت تاریخی شاه پلنگ بیگ

رضوان شهر اجاره از 600,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سابات

اقامتگاه بومگردی سابات

جوانرود اجاره از 400,000 تومان
 • 80 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 5 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی سرای شمس

اقامتگاه بوم گردی سرای شمس

دلیجان اجاره از 95,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه سنتی خان نشین

اقامتگاه سنتی خان نشین

اصفهان اجاره از 600,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سهرورد

اقامتگاه بومگردی سهرورد

قیدار اجاره از 75,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی کد‌خدا

اقامتگاه بوم گردی کد‌خدا

یزد اجاره از 100,000 تومان
 • 16 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی تی تی ناز

اقامتگاه بومگردی تی تی ناز

رشت اجاره از 110,000 تومان
 • 18 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی خانه کالان

اقامتگاه بومگردی خانه کالان

پاسارگاد اجاره از 120,000 تومان
 • 1 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ننجان

اقامتگاه بومگردی ننجان

کرمان اجاره از 95,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
خانه سنتی دامون رودبار

خانه سنتی دامون رودبار

رستم آباد اجاره از 200,000 تومان
 • 40 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاە بوم گردی واران

اقامتگاە بوم گردی واران

سنندج اجاره از 100,000 تومان
 • 17 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
مجموعه بومگردی دیلباب

مجموعه بومگردی دیلباب

رشت اجاره از 450,000 تومان
 • 50 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه سنتی اطلسی کاشان

اقامتگاه سنتی اطلسی کاشان

کاشان اجاره از 220,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
مجموعه بومگردی برکه گیسوم

مجموعه بومگردی برکه گیسوم

تالش اجاره از 65,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی آس دهمورد

اقامتگاه بومگردی آس دهمورد

نی ریز اجاره از 130,000 تومان
 • 10 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی حاجی اسماعیل

اقامتگاه بومگردی حاجی اسماعیل

همدان اجاره از 110,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی ترلان

اقامتگاه بوم گردی ترلان

اسدآباد اجاره از 80,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی قلعه مهر توران

اقامتگاه بوم گردی قلعه مهر توران

شاهرود اجاره از 50,000 تومان
 • 10 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی نصوری سیراف

اقامتگاه بومگردی نصوری سیراف

کنگان اجاره از 350,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی گل یخ گیلان

اقامتگاه بومگردی گل یخ گیلان

شفت اجاره از 75,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 12 ظرفیت
اقامتگاه بوم‌گردی توسلیان

اقامتگاه بوم‌گردی توسلیان

نطنز اجاره از 120,000 تومان
 • 8 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت