اقامتگاه بوم گردی کلبه آرامش

اقامتگاه بوم گردی کلبه آرامش

زابل اجاره از 100,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی آیرون

اقامتگاه بوم گردی آیرون

خور و بیابانک اجاره از 100,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردى كاريز

اقامتگاه بومگردى كاريز

نایین اجاره از 90,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 18 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی میرزا بیگ

اقامتگاه بومگردی میرزا بیگ

نایین اجاره از 195,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
بوم گردی باغ باشو درب بهشت جیرفت

بوم گردی باغ باشو درب بهشت جیرفت

جیرفت اجاره از 100,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی گارچی

اقامتگاه بوم گردی گارچی

جیرفت اجاره از 120,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی رودین راویز

اقامتگاه بوم گردی رودین راویز

رفسنجان اجاره از 60,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی لرگا

اقامتگاه بومگردی لرگا

شهمیرزاد اجاره از 1,000,000 تومان
 • 120 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 12 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی عمارت نیروان

اقامتگاه بومگردی عمارت نیروان

شهمیرزاد اجاره از 400,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی خالو عیسی

اقامتگاه بومگردی خالو عیسی

گناباد اجاره از 200,000 تومان
 • 24 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 1 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی نسترن

اقامتگاه بومگردی نسترن

بافت اجاره از 400,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی هزار دره خالد نبی

اقامتگاه بومگردی هزار دره خالد نبی

کلاله اجاره از 150,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی منقل

اقامتگاه بومگردی منقل

شهر بابک اجاره از 250,000 تومان
 • 40 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی چام و چاشت

اقامتگاه بومگردی چام و چاشت

تنکابن اجاره از 190,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه عارف و ماهرخ

اقامتگاه عارف و ماهرخ

گناباد اجاره از 150,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 18 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی امیرعطاخان

اقامتگاه بومگردی امیرعطاخان

سمیرم اجاره از 180,000 تومان
 • 1 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 6 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی خونه باغ کوچه مارپیچ

اقامتگاه بومگردی خونه باغ کوچه مارپیچ

سیاهکل اجاره از 350,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سلیمی

اقامتگاه بومگردی سلیمی

شیروان اجاره از 150,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی باغ بهشت

اقامتگاه بومگردی باغ بهشت

رامسر اجاره از 250,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 17 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خانه پدری

اقامتگاه بوم گردی خانه پدری

کلات اجاره از 150,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ونوشه

اقامتگاه بومگردی ونوشه

بهشهر اجاره از 350,000 تومان
 • 40 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سرای گلاب

اقامتگاه بومگردی سرای گلاب

بردسیر اجاره از 250,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سرای جهانگردی

اقامتگاه بومگردی سرای جهانگردی

مهریز اجاره از 300,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ابوعلی

اقامتگاه بومگردی ابوعلی

شوش اجاره از 195,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 14 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی باغ پایین

اقامتگاه بوم گردی باغ پایین

شهمیرزاد اجاره از 200,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی اسدالله خان درافشان

اقامتگاه بومگردی اسدالله خان درافشان

آباده اجاره از 250,000 تومان
 • 35 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی بابا رمضان

اقامتگاه بومگردی بابا رمضان

شاهرود اجاره از 250,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی عاروس ویشه

اقامتگاه بومگردی عاروس ویشه

آمل اجاره از 200,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ناردون

اقامتگاه بومگردی ناردون

طبس اجاره از 300,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی پیسو

اقامتگاه بومگردی پیسو

بوشهر اجاره از 660,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت