اقامتگاه بومگردی ایران ساربان

اقامتگاه بومگردی ایران ساربان

اردستان اجاره از 500,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی لیلاز

اقامتگاه بوم گردی لیلاز

اردستان اجاره از 90,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 18 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی نگین حسین آباد

اقامتگاه بومگردی نگین حسین آباد

زرندیه اجاره از 110,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
مجموعه سنتی سرهنگ

مجموعه سنتی سرهنگ

اردستان اجاره از 60,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 1 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی عمارت خلوت

اقامتگاه بوم گردی عمارت خلوت

هرند اجاره از 120,000 تومان
 • 16 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
عمارت آینه خانه قهی

عمارت آینه خانه قهی

هرند اجاره از 150,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی اشینه ونک

اقامتگاه بوم گردی اشینه ونک

سمیرم اجاره از 150,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 1 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی چشمه ناز

اقامتگاه بوم گردی چشمه ناز

سمیرم اجاره از 90,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی بام سمیرم

اقامتگاه بوم گردی بام سمیرم

سمیرم اجاره از 75,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
مهمانسرای سنتی خانه مروی

مهمانسرای سنتی خانه مروی

ورزنه اجاره از 90,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی باغ کوشک

اقامتگاه بومگردی باغ کوشک

ورزنه اجاره از 95,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی نارگل

اقامتگاه بوم گردی نارگل

اصفهان اجاره از 120,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کوچه باغ

اقامتگاه بومگردی کوچه باغ

مهریز اجاره از 120,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی کوچه باغ

اقامتگاه سنتی کوچه باغ

اصفهان اجاره از 120,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی انوشیروان

اقامتگاه بوم گردی انوشیروان

خور و بیابانک اجاره از 90,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی مسین بابا

اقامتگاه بومگردی مسین بابا

سرخه اجاره از 100,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی بادگیران سهیلی

اقامتگاه بوم گردی بادگیران سهیلی

قشم اجاره از 60,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی رمونگاه

اقامتگاه بوم گردی رمونگاه

شهمیرزاد اجاره از 600,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 5 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی حاج محمد زرین دشت

اقامتگاه بومگردی حاج محمد زرین دشت

فیروزکوه اجاره از 500,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی سفار

اقامتگاه بوم گردی سفار

قشم اجاره از 100,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی پرویز جزیره قشم

اقامتگاه بومگردی پرویز جزیره قشم

قشم اجاره از 80,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی مادر حسن

اقامتگاه بوم گردی مادر حسن

بندرعباس اجاره از 60,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ترنگ

اقامتگاه بومگردی ترنگ

تنکابن اجاره از 200,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی گوهر خاتون

اقامتگاه بوم گردی گوهر خاتون

سرایان اجاره از 40,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی بابا شبنم

اقامتگاه بوم گردی بابا شبنم

فردوس اجاره از 100,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی چپیله

اقامتگاه بوم گردی چپیله

طبس اجاره از 63,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی دیهوک

اقامتگاه بوم گردی دیهوک

طبس اجاره از 50,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اجاره اقامتگاه بوم گردی زرشکده

اجاره اقامتگاه بوم گردی زرشکده

بیرجند اجاره از 49,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خانه پدری خراشاد

اقامتگاه بوم گردی خانه پدری خراشاد

بیرجند اجاره از 70,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اجاره کلبه چوبی در سوادکوه

اجاره کلبه چوبی در سوادکوه

سواد کوه اجاره از 350,000 تومان
 • 90 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت