ویلا اجاره ای شهرک ایزدشهر

ویلا اجاره ای شهرک ایزدشهر

ایزد شهر اجاره از 600,000 تومان
 • 300 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 14 ظرفیت
اجاره ویلای شهرکی در ایزدشهر

اجاره ویلای شهرکی در ایزدشهر

ایزد شهر اجاره از 450,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلای ساحلی در ایزدشهر

اجاره ویلای ساحلی در ایزدشهر

ایزد شهر اجاره از 250,000 تومان
 • 110 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا شهرک ساحلی

اجاره ویلا شهرک ساحلی

ایزد شهر اجاره از 600,000 تومان
 • 170 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلای ساحلی ایزدشهر

اجاره ویلای ساحلی ایزدشهر

ایزد شهر اجاره از 1,000,000 تومان
 • 150 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت
ویلا شهرک ساحلی ایزدشهر

ویلا شهرک ساحلی ایزدشهر

ایزد شهر اجاره از 300,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در ایزدشهر

اجاره ویلا در ایزدشهر

ایزد شهر اجاره از 400,000 تومان
 • 180 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا استخردار ایزدشهر

اجاره ویلا استخردار ایزدشهر

ایزد شهر اجاره از 2,000,000 تومان
 • 330 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت