اجاره ویلا استخر چهارفصل شمال

اجاره ویلا استخر چهارفصل شمال

کلارآباد
اجاره از 20,000,000 تومان
5 ویژه
 • 150 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 5 نفر
اجاره ویلا در کلار اباد مازندران

اجاره ویلا در کلار اباد مازندران

کلارآباد اجاره از 4,500,000 تومان
 • 145 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلا با استخر آبگرم نزدیک متل قو

ویلا با استخر آبگرم نزدیک متل قو

کلارآباد اجاره از 4,500,000 تومان
 • 350 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی در کلارآباد

اجاره ویلا جنگلی در کلارآباد

کلارآباد اجاره از 3,500,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
رزرو ویلا با استخر و جکوزی کلارآباد

رزرو ویلا با استخر و جکوزی کلارآباد

کلارآباد اجاره از 8,500,000 تومان
 • 450 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 7 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا در کلارآباد

اجاره ویلا در کلارآباد

کلارآباد اجاره از 1,500,000 تومان
 • 150 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در کلارآباد یالبندان

اجاره ویلا در کلارآباد یالبندان

کلارآباد اجاره از 1,500,000 تومان
 • 170 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفیت
اجاره ویلا لب دریا در کلار آباد

اجاره ویلا لب دریا در کلار آباد

کلارآباد اجاره از 5,000,000 تومان
 • 110 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلا با استخر جکوزی کلارآباد خوشامیان

ویلا با استخر جکوزی کلارآباد خوشامیان

کلارآباد اجاره از 3,000,000 تومان
 • 160 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در کلارآباد

اجاره ویلا در کلارآباد

کلارآباد اجاره از 3,000,000 تومان
 • 170 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا ساحلی در کلار آباد

اجاره ویلا ساحلی در کلار آباد

کلارآباد اجاره از 2,500,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا کلارآباد لب دریا

اجاره ویلا کلارآباد لب دریا

کلارآباد اجاره از 4,000,000 تومان
 • 110 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در کلار آباد

اجاره ویلا در کلار آباد

کلارآباد اجاره از 3,500,000 تومان
 • 400 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 15 ظرفیت
اجاره ویلا نزدیک شهرک دریانوردان

اجاره ویلا نزدیک شهرک دریانوردان

کلارآباد اجاره از 1,300,000 تومان
 • 160 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلا اجاره ای در کلارآباد

ویلا اجاره ای در کلارآباد

کلارآباد اجاره از 300,000 تومان
 • 300 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 10 ~ 12 ظرفیت
ویلا اجاره ای نزدیک کلارآباد

ویلا اجاره ای نزدیک کلارآباد

کلارآباد اجاره از 300,000 تومان
 • 165 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 7 ~ 12 ظرفیت
ویلا استخردار در کلارآباد

ویلا استخردار در کلارآباد

کلارآباد اجاره از 650,000 تومان
 • 250 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی کلارآباد

اجاره ویلا جنگلی کلارآباد

کلارآباد اجاره از 300,000 تومان
 • 90 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 4 ظرفیت
اجاره ویلا در کلارآباد

اجاره ویلا در کلارآباد

کلارآباد اجاره از 300,000 تومان
 • 150 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
ویلا اجاره ای در کلارآباد

ویلا اجاره ای در کلارآباد

کلارآباد اجاره از 250,000 تومان
 • 150 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در کلارآباد

اجاره ویلا در کلارآباد

کلارآباد اجاره از 400,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در کلارآباد

اجاره ویلا در کلارآباد

کلارآباد اجاره از 400,000 تومان
 • 230 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در کلارآباد

اجاره ویلا در کلارآباد

کلارآباد اجاره از 500,000 تومان
 • 180 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
رزرو ویلا دوبلکس کلارآباد شمال

رزرو ویلا دوبلکس کلارآباد شمال

کلارآباد اجاره از 800,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت
اجاره ویلا استخردار نزدیک متل قو

اجاره ویلا استخردار نزدیک متل قو

کلارآباد اجاره از 3,000,000 تومان
 • 210 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در کلارآباد

اجاره ویلا در کلارآباد

کلارآباد اجاره از 400,000 تومان
 • 185 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در کلارآباد

اجاره ویلا در کلارآباد

کلارآباد اجاره از 400,000 تومان
 • 210 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
ویلا بااستخر در کلارآباد

ویلا بااستخر در کلارآباد

کلارآباد اجاره از 550,000 تومان
 • 220 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در کلارآباد

اجاره ویلا در کلارآباد

کلارآباد اجاره از 2,000,000 تومان
 • 320 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در شمال کلارآباد

اجاره ویلا در شمال کلارآباد

کلارآباد اجاره از 750,000 تومان
 • 350 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در شهرک خوشامیان

اجاره ویلا در شهرک خوشامیان

کلارآباد اجاره از 180,000 تومان
 • 120 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 ~ 5 ظرفیت