اجاره ویلای ساحلی فریدونکنار نزدیک ساحل / رزرو بیواسطه از مالک ویلا

اجاره ویلای ساحلی فریدونکنار

فریدون کنار
اجاره از 1,500,000 تومان
5 ویژه
 • 100 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 نفر
اجاره ویلا نزدیک دریا فریدونکنار

اجاره ویلا نزدیک دریا فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 1,400,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 4 ظرفیت
اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار

اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 1,400,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفیت
اجاره اقامتگاه لب دریا فریدونکنار

اجاره اقامتگاه لب دریا فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 950,000 تومان
 • 95 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 4 ظرفیت
ویلا بااستخر و ویو دریا فریدونکنار

ویلا بااستخر و ویو دریا فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 2,500,000 تومان
 • 450 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
رزرو اقامتگاه لب دریا در فریدونکنار

رزرو اقامتگاه لب دریا در فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 3,000,000 تومان
 • 85 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا شمال فریدونکنار

اجاره ویلا شمال فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 1,800,000 تومان
 • 130 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
ویلای استخردار نزدیک خزرشهر

ویلای استخردار نزدیک خزرشهر

فریدون کنار اجاره از 5,000,000 تومان
 • 400 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا با جکوزی در فریدونکنار

اجاره ویلا با جکوزی در فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 1,900,000 تومان
 • 110 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا فریدونکنار ساحلی

اجاره ویلا فریدونکنار ساحلی

فریدون کنار اجاره از 1,000,000 تومان
 • 120 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 7 ~ 10 ظرفیت
اجاره اقامتگاه ساحلی در فریدونکنار

اجاره اقامتگاه ساحلی در فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 800,000 تومان
 • 60 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اجاره اقامتگاه نزدیک دریا فریدونکنار

اجاره اقامتگاه نزدیک دریا فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 750,000 تومان
 • 135 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 12 ظرفیت
اجاره اقامتگاه در مجتمع لب دریا

اجاره اقامتگاه در مجتمع لب دریا

فریدون کنار اجاره از 6,000,000 تومان
 • 180 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 4 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره اقامتگاه لب دریا فریدونکنار

اجاره اقامتگاه لب دریا فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 3,000,000 تومان
 • 85 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا ساحلی استخردار فریدونکنار

اجاره ویلا ساحلی استخردار فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 2,500,000 تومان
 • 350 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت
اجاره اقامتگاه ساحلی فربدونکنار

اجاره اقامتگاه ساحلی فربدونکنار

فریدون کنار اجاره از 500,000 تومان
 • 40 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اجاره ویلا در فریدونکنار ساحلی

اجاره ویلا در فریدونکنار ساحلی

فریدون کنار اجاره از 800,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا با استخر فریدونکنار

اجاره ویلا با استخر فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 2,500,000 تومان
 • 190 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار

اجاره ویلا ساحلی در فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 1,000,000 تومان
 • 130 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا در فریدونکنار

اجاره ویلا در فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 1,500,000 تومان
 • 98 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا روبه دریا فریدونکنار

اجاره ویلا روبه دریا فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 1,050,000 تومان
 • 85 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 7 ظرفیت
اجاره ویلا استخردار در فریدونکنار

اجاره ویلا استخردار در فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 1,650,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در فریدونکنار

اجاره ویلا در فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 1,500,000 تومان
 • 110 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفیت
اجاره ویلا استخردار در فریدونکنار

اجاره ویلا استخردار در فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 1,000,000 تومان
 • 310 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا در فریدونکنار

اجاره ویلا در فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 700,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا در فریدونکنار

اجاره ویلا در فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 400,000 تومان
 • 150 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا با استخر روباز فریدونکنار

اجاره ویلا با استخر روباز فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 12,300,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا ساحلی فریدونکنار

اجاره ویلا ساحلی فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 1,400,000 تومان
 • 250 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا لب دریا در فریدنکنار

اجاره ویلا لب دریا در فریدنکنار

فریدون کنار اجاره از 480,000 تومان
 • 65 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلا با بیلیارد استخر فریدونکنار

ویلا با بیلیارد استخر فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 2,000,000 تومان
 • 350 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا لب دریا در فریدونکنار

اجاره ویلا لب دریا در فریدونکنار

فریدون کنار اجاره از 480,000 تومان
 • 80 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت