اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی
اجاره از 2,500,000 تومان
ویژه
 • 180 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 نفر
ویلای سه خوابه دوبلکس خزرشهر

ویلای سه خوابه دوبلکس خزرشهر

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 5,000,000 تومان
 • 260 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 9 ظرفیت
اجاره ویلا در خزرشهر شمالی

اجاره ویلا در خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 3,800,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت
اجاره ویلا در خزرشهر شمالی

اجاره ویلا در خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 2,500,000 تومان
 • 250 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در شهرک خزر شهر شمالی

اجاره ویلا در شهرک خزر شهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 4,000,000 تومان
 • 250 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا با میز بیلیارد خزرشهر شمالی

اجاره ویلا با میز بیلیارد خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 5,500,000 تومان
 • 250 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 700,000 تومان
 • 210 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 7 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا شهرک خزرشهر شمالی

اجاره ویلا شهرک خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 550,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 11 ظرفیت
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 3,800,000 تومان
 • 220 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 7 ~ 10 ظرفیت
ویلای دوخوابه دوبلکس خزرشهر

ویلای دوخوابه دوبلکس خزرشهر

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 2,300,000 تومان
 • 120 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 500,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 ~ 5 ظرفیت
اجاره ویلا با بیلیارد در خزر شهر

اجاره ویلا با بیلیارد در خزر شهر

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 900,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 9 ظرفیت
ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

ویلا در شهرک خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 3,000,000 تومان
 • 160 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 ~ 4 ظرفیت
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 900,000 تومان
 • 145 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در خزر شهر شمالی

اجاره ویلا در خزر شهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 800,000 تومان
 • 250 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلای سه خوابه در خزرشهر شمالی

ویلای سه خوابه در خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 1,500,000 تومان
 • 180 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 9 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا خزرشهر شمالی

اجاره ویلا خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 800,000 تومان
 • 140 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
زرو ویلا در خزرشهر شمالی

زرو ویلا در خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 650,000 تومان
 • 240 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 7 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در خزرشهر شمالی

اجاره ویلا در خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 600,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 11 ظرفیت
رزرو ویلا در خزرشهر شمالی

رزرو ویلا در خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 600,000 تومان
 • 220 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 9 ظرفیت
اجاره ویلا در شهرک خزر شهر

اجاره ویلا در شهرک خزر شهر

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 700,000 تومان
 • 220 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 11 ظرفیت
اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

اجاره ویلا در شهرک خزرشهر

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 1,200,000 تومان
 • 450 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 4 اتاق
 • 8 ~ 11 ظرفیت
اجاره ویلا در خزرشهر شمالی

اجاره ویلا در خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 1,800,000 تومان
 • 150 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در خزرشهر شمالی

اجاره ویلا در خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 1,700,000 تومان
 • 160 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در خزرشهر

اجاره ویلا در خزرشهر

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 700,000 تومان
 • 220 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 10 ~ 13 ظرفیت
ویلای اجاره ای در خزرشهر

ویلای اجاره ای در خزرشهر

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 600,000 تومان
 • 190 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 11 ظرفیت
ویلا چوبی در شهرک خزرشهر

ویلا چوبی در شهرک خزرشهر

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 900,000 تومان
 • 190 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 9 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا دو خوابه خزرشهر

اجاره ویلا دو خوابه خزرشهر

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 550,000 تومان
 • 120 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا در خزرشهر شمالی

اجاره ویلا در خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 800,000 تومان
 • 170 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در خزرشهر

اجاره ویلا در خزرشهر

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 400,000 تومان
 • 200 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در خزرشهر شمالی

اجاره ویلا در خزرشهر شمالی

شهرک خزرشهر شمالی اجاره از 700,000 تومان
 • 220 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت