اجاره ویلا در تنکابن

اجاره ویلا در تنکابن

تنکابن اجاره از 400,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
رزرو ویلا دربست ساحلی تنکابن

رزرو ویلا دربست ساحلی تنکابن

تنکابن اجاره از 200,000 تومان
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا ساحلی در تنکابن

اجاره ویلا ساحلی در تنکابن

تنکابن اجاره از 200,000 تومان
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت
ویلای اجاره ای دربست جنگلی

ویلای اجاره ای دربست جنگلی

تنکابن اجاره از 250,000 تومان
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا دربست در تنکابن

اجاره ویلا دربست در تنکابن

تنکابن اجاره از 300,000 تومان
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلای روبه ساحل تنکابن

اجاره ویلای روبه ساحل تنکابن

تنکابن اجاره از 400,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلای جنگلی تراس دار

اجاره ویلای جنگلی تراس دار

تنکابن اجاره از 350,000 تومان
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
ویلای جنگلی ارتفاعات دو هزار

ویلای جنگلی ارتفاعات دو هزار

تنکابن اجاره از 300,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
ویلای جنگلی در دوهزار تنکابن

ویلای جنگلی در دوهزار تنکابن

تنکابن اجاره از 300,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اجاره ویلا دربست در شهسوار

اجاره ویلا دربست در شهسوار

تنکابن اجاره از 300,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا شمال ساحلی تنکابن

اجاره ویلا شمال ساحلی تنکابن

تنکابن اجاره از 145,000 تومان
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در ولی آباد تنکابن

اجاره ویلا در ولی آباد تنکابن

تنکابن اجاره از 350,000 تومان
 • 156 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 12 ظرفیت