اجاره واحد اقامتی داخل باغ در تنکابن

اجاره واحد اقامتی داخل باغ در تنکابن

تنکابن اجاره از 320,000 تومان
 • 140 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا در تنکابن نزدیک جنگل

اجاره ویلا در تنکابن نزدیک جنگل

تنکابن اجاره از 300,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا در تنکابن جاده دوهزار

اجاره ویلا در تنکابن جاده دوهزار

تنکابن اجاره از 320,000 تومان
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی در تنکابن سلیمان آباد

اجاره ویلا جنگلی در تنکابن سلیمان آباد

تنکابن اجاره از 1,000,000 تومان
 • 350 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلای استخردار شهرکی

اجاره ویلای استخردار شهرکی

تنکابن اجاره از 700,000 تومان
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در تنکابن

اجاره ویلا در تنکابن

تنکابن اجاره از 270,000 تومان
 • 87 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا استخردار در شمال

اجاره ویلا استخردار در شمال

تنکابن اجاره از 950,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا با جکوزی در تنکابن

اجاره ویلا با جکوزی در تنکابن

تنکابن اجاره از 800,000 تومان
 • 400 m2 ساختمان
 • 4 طبقه
 • 3 اتاق
 • 11 ~ 20 ظرفیت
اجاره ویلا در سه هزار تنکابن

اجاره ویلا در سه هزار تنکابن

تنکابن اجاره از 400,000 تومان
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا جاده 2000 تنکابن

اجاره ویلا جاده 2000 تنکابن

تنکابن اجاره از 450,000 تومان
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا با ساحل اختصاصی

اجاره ویلا با ساحل اختصاصی

تنکابن اجاره از 500,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در جاده دوهزار شهسوار

اجاره ویلا در جاده دوهزار شهسوار

تنکابن اجاره از 750,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره اقامتگاه سنتی در جاده سه هزار

اجاره اقامتگاه سنتی در جاده سه هزار

تنکابن اجاره از 400,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
رزرو ویلا ییلاقی در جاده 2000

رزرو ویلا ییلاقی در جاده 2000

تنکابن اجاره از 350,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت
ویلا ییلاقی در ارتفاعات دوهزار

ویلا ییلاقی در ارتفاعات دوهزار

تنکابن اجاره از 300,000 تومان
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا باغ در تنکابن

اجاره ویلا باغ در تنکابن

تنکابن اجاره از 200,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت
رزرو خانه باغ سنتی در تنکابن

رزرو خانه باغ سنتی در تنکابن

تنکابن اجاره از 1,000,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
رزرو ویلا جنگلی در شیرود

رزرو ویلا جنگلی در شیرود

تنکابن اجاره از 200,000 تومان
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 7 ظرفیت
اجاره ویلا در شیرود

اجاره ویلا در شیرود

تنکابن اجاره از 200,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلا ییلاقی در جنگل دوهزار

ویلا ییلاقی در جنگل دوهزار

تنکابن اجاره از 450,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا دربستی در تنکابن

اجاره ویلا دربستی در تنکابن

تنکابن اجاره از 350,000 تومان
 • 135 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت
اجاره خانه سنتی در تنکابن

اجاره خانه سنتی در تنکابن

تنکابن اجاره از 200,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره خانه ویلایی در تنکابن

اجاره خانه ویلایی در تنکابن

تنکابن اجاره از 150,000 تومان
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا جنگلی تنکابن

اجاره ویلا جنگلی تنکابن

تنکابن اجاره از 500,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت
اجاره خانه بومی سنتی جنگلی

اجاره خانه بومی سنتی جنگلی

تنکابن اجاره از 250,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در رامسر لب دریا

اجاره ویلا در رامسر لب دریا

تنکابن اجاره از 250,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
کلبه جنگلی پرداروم در تنکابن

کلبه جنگلی پرداروم در تنکابن

تنکابن اجاره از 120,000 تومان
 • 25 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 1 ~ 7 ظرفیت
اجاره ویلا در تنکابن

اجاره ویلا در تنکابن

تنکابن اجاره از 350,000 تومان
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلای جنگلی در شمال

اجاره ویلای جنگلی در شمال

تنکابن اجاره از 350,000 تومان
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا جاده دوهزار

اجاره ویلا جاده دوهزار

تنکابن اجاره از 300,000 تومان
 • 160 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت