اقامتگاه بوم گردی سی راه

اقامتگاه بوم گردی سی راه

شیراز اجاره از 150,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
خانه سنتی ماه منیر شیراز

خانه سنتی ماه منیر شیراز

شیراز اجاره از 273,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی پری دخت

اقامتگاه بومگردی پری دخت

شیراز اجاره از 160,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی نایب

اقامتگاه بومگردی نایب

جهرم اجاره از 150,000 تومان
 • 25 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 16 ظرفیت
اقامتگاه خانه باغ ایرانی شیراز

اقامتگاه خانه باغ ایرانی شیراز

شیراز اجاره از 200,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه شیدگر در تخت جمشید

اقامتگاه شیدگر در تخت جمشید

مرودشت اجاره از 260,000 تومان
 • 25 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 20 ~ 20 ظرفیت
اجاره ویلا باغ در جهرم

اجاره ویلا باغ در جهرم

جهرم اجاره از 550,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی ماه بانو

اقامتگاه بوم گردی ماه بانو

مرودشت اجاره از 35,000 تومان
 • 18 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 13 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ترنجستان

اقامتگاه بومگردی ترنجستان

شیراز اجاره از 200,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم کلبه کوهسار

اقامتگاه بوم کلبه کوهسار

شیراز اجاره از 70,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 1 ~ 5 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی قصر یعقوب

اقامتگاه بومگردی قصر یعقوب

خرم بید اجاره از 35,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 7 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کندازی

اقامتگاه بومگردی کندازی

مرودشت اجاره از 30,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی لپویی

اقامتگاه بوم گردی لپویی

شیراز اجاره از 40,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه کهن یادگار مهرآفرین

اقامتگاه کهن یادگار مهرآفرین

مرودشت اجاره از 30,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی باغ گلها

اقامتگاه بومگردی باغ گلها

ارسنجان اجاره از 40,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت