اقامتگاه بوم گردی گاره دژ

اقامتگاه بوم گردی گاره دژ

ورزنه اجاره از 100,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی مادر بزرگ

اقامتگاه سنتی مادر بزرگ

ورزنه اجاره از 50,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه سنتی سعدی ورزنه

اقامتگاه سنتی سعدی ورزنه

ورزنه اجاره از 250,000 تومان
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 10 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه سنتی وارُن (باران)

اقامتگاه سنتی وارُن (باران)

ورزنه اجاره از 70,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ورزنه

اقامتگاه بومگردی ورزنه

ورزنه اجاره از 60,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت