اقامتگاه شیدگر در تخت جمشید

اقامتگاه شیدگر در تخت جمشید

مرودشت اجاره از 260,000 تومان
 • 25 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 20 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی ماه بانو

اقامتگاه بوم گردی ماه بانو

مرودشت اجاره از 35,000 تومان
 • 18 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 13 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کندازی

اقامتگاه بومگردی کندازی

مرودشت اجاره از 30,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه کهن یادگار مهرآفرین

اقامتگاه کهن یادگار مهرآفرین

مرودشت اجاره از 30,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 10 ظرفیت