اجاره ویلا باغ استخردار قائم شهر

اجاره ویلا باغ استخردار قائم شهر

قائم شهر اجاره از 2,880,000 تومان 0
 • 150 متر بنا
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 نفر
ویلا اجاره ای در قائم شهر

ویلا اجاره ای در قائم شهر

قائم شهر اجاره از 550,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا در جاده نظامی قائم شهر

اجاره ویلا در جاده نظامی قائم شهر

قائم شهر اجاره از 1,800,000 تومان
 • 250 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 7 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی بام کوتنا

اقامتگاه بوم گردی بام کوتنا

قائم شهر اجاره از 200,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی روشا

اقامتگاه بوم گردی روشا

قائم شهر اجاره از 420,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 20 ظرفیت
اجاره ویلا باغ در جاده نظامی قائمشهر

اجاره ویلا باغ در جاده نظامی قائمشهر

قائم شهر اجاره از 220,000 تومان
 • 40 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
کلبه چوبی الیزه

کلبه چوبی الیزه

قائم شهر اجاره از 380,000 تومان
 • 40 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 4 ~ 20 ظرفیت
اجاره خانه در جاده نظامی

اجاره خانه در جاده نظامی

قائم شهر اجاره از 200,000 تومان
 • 130 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 12 ظرفیت
اجاره خانه نزدیک جاده نظامی

اجاره خانه نزدیک جاده نظامی

قائم شهر اجاره از 150,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 12 ظرفیت
رزرو خانه ویلایی در قائم شهر

رزرو خانه ویلایی در قائم شهر

قائم شهر اجاره از 95,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت