اقامتگاه بومگردی خانه کالان

اقامتگاه بومگردی خانه کالان

پاسارگاد اجاره از 600,000 تومان
 • 1 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی کورُشک

اقامتگاه بومگردی کورُشک

پاسارگاد اجاره از 130,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی آقامیر

اقامتگاه بوم گردی آقامیر

پاسارگاد اجاره از 150,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت