اقامتگاه بومگردی میداف

اقامتگاه بومگردی میداف

پارسیان اجاره از 100,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اجاره اقامتگاه بومگردی در پارسیان

اجاره اقامتگاه بومگردی در پارسیان

پارسیان اجاره از 150,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی شنیوب

اقامتگاه بومگردی شنیوب

پارسیان اجاره از 140,000 تومان
 • 500 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 5 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت