اجاره ویلا باغ با استخر روباز در شیراز

اجاره ویلا باغ با استخر روباز در شیراز

شیراز اجاره از 2,500,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 7 ~ 10 ظرفیت
ویلا با استخر روباز اطراف شیراز

ویلا با استخر روباز اطراف شیراز

شیراز اجاره از 2,500,000 تومان
 • 160 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی سرای همایونی

اقامتگاه بوم گردی سرای همایونی

شیراز اجاره از 750,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ترنجستان شیراز

اقامتگاه بومگردی ترنجستان شیراز

شیراز اجاره از 1,250,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اجاره ویلا با استخر آبگرم در شیراز

اجاره ویلا با استخر آبگرم در شیراز

شیراز اجاره از 3,000,000 تومان
 • 150 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی آژند

اقامتگاه بومگردی آژند

شیراز اجاره از 130,000 تومان
 • 35 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی خانه دایی

اقامتگاه بوم گردی خانه دایی

شیراز اجاره از 110,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی پری دخت در شیراز

اقامتگاه بومگردی پری دخت در شیراز

شیراز اجاره از 450,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی بام برم

اقامتگاه بومگردی بام برم

شیراز اجاره از 200,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
دولت سرای معصومه سلطان

دولت سرای معصومه سلطان

شیراز اجاره از 110,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 10 اتاق
 • 1 ~ 1 ظرفیت
اقامتگاه عمارت هفت رنگ شیراز

اقامتگاه عمارت هفت رنگ شیراز

شیراز اجاره از 120,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 12 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سووشون

اقامتگاه بومگردی سووشون

شیراز اجاره از 90,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 14 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی عمارت قاجاریه

اقامتگاه بوم گردی عمارت قاجاریه

شیراز اجاره از 120,000 تومان
 • 35 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ماه سلطان

اقامتگاه بومگردی ماه سلطان

شیراز اجاره از 260,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی آنا

اقامتگاه بومگردی آنا

شیراز اجاره از 180,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 18 ظرفیت
اقامتگاه سنتی پسین

اقامتگاه سنتی پسین

شیراز اجاره از 390,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی اُبا

اقامتگاه بومگردی اُبا

شیراز اجاره از 450,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 18 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی سرای هما

اقامتگاه بوم گردی سرای هما

شیراز اجاره از 150,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی مونت قلات

اقامتگاه بوم گردی مونت قلات

شیراز اجاره از 210,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سهراب

اقامتگاه بومگردی سهراب

شیراز اجاره از 100,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 9 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی همای جان

اقامتگاه بوم گردی همای جان

شیراز اجاره از 300,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم کلبه کوهسار

اقامتگاه بوم کلبه کوهسار

شیراز اجاره از 150,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 1 ~ 5 ظرفیت
اقامتگاه خانه باغ ایرانی شیراز

اقامتگاه خانه باغ ایرانی شیراز

شیراز اجاره از 200,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی سی راه

اقامتگاه بوم گردی سی راه

شیراز اجاره از 150,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
خانه سنتی ماه منیر شیراز

خانه سنتی ماه منیر شیراز

شیراز اجاره از 273,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی لپویی

اقامتگاه بوم گردی لپویی

شیراز اجاره از 40,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت