اقامتگاه بومگردی نیشتمان

اقامتگاه بومگردی نیشتمان

سنندج اجاره از 130,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی تریفه

اقامتگاه بوم گردی تریفه

سنندج اجاره از 90,000 تومان
 • 30 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی ژاورود

اقامتگاه بوم گردی ژاورود

سنندج اجاره از 90,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی گلین

اقامتگاه بوم گردی گلین

سنندج اجاره از 125,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سروک

اقامتگاه بومگردی سروک

سنندج اجاره از 140,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 18 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی سیرکول

اقامتگاه بوم گردی سیرکول

سنندج اجاره از 55,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی روژ

اقامتگاه بوم گردی روژ

سنندج اجاره از 70,000 تومان
 • 40 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی سر دره

اقامتگاه بوم گردی سر دره

سنندج اجاره از 70,000 تومان
 • 36 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاە بوم گردی واران

اقامتگاە بوم گردی واران

سنندج اجاره از 100,000 تومان
 • 17 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت