اقامتگاه بادگیر سفید جزیره هنگام

اقامتگاه بادگیر سفید جزیره هنگام

قشم اجاره از 600,000 تومان
 • 60 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی پیر حرا

اقامتگاه بومگردی پیر حرا

قشم اجاره از 280,000 تومان
 • 35 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 20 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی قندیل نمکدان

اقامتگاه بومگردی قندیل نمکدان

قشم اجاره از 95,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی ناخدا احمد

اقامتگاه بوم گردی ناخدا احمد

قشم اجاره از 120,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی بامحمود

اقامتگاه بوم گردی بامحمود

قشم اجاره از 70,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی چاهکوه

اقامتگاه بومگردی چاهکوه

قشم اجاره از 90,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی کاکا

اقامتگاه بوم گردی کاکا

قشم اجاره از 90,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی مدالی

اقامتگاه بوم گردی مدالی

قشم اجاره از 110,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی خانه دوست

اقامتگاه بومگردی خانه دوست

قشم اجاره از 140,000 تومان
 • 500 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 10 اتاق
 • 1 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی تاخره

اقامتگاه بوم گردی تاخره

قشم اجاره از 110,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی علیشاهی قشم

اقامتگاه بوم گردی علیشاهی قشم

قشم اجاره از 80,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی موزه باغ گیاهان

اقامتگاه بومگردی موزه باغ گیاهان

قشم اجاره از 90,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی کلودنگ

اقامتگاه بوم گردی کلودنگ

قشم اجاره از 110,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی باغ آیین های زینت

اقامتگاه بوم گردی باغ آیین های زینت

قشم اجاره از 110,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی باغ هنر

اقامتگاه بومگردی باغ هنر

قشم اجاره از 110,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی بادگیران سهیلی

اقامتگاه بوم گردی بادگیران سهیلی

قشم اجاره از 60,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی سفار

اقامتگاه بوم گردی سفار

قشم اجاره از 100,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی پرویز جزیره قشم

اقامتگاه بومگردی پرویز جزیره قشم

قشم اجاره از 80,000 تومان
 • 12 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ناخدا علی

اقامتگاه بومگردی ناخدا علی

قشم اجاره از 100,000 تومان
 • 24 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت