ویلا ساحلی استخردار رودسر

ویلا ساحلی استخردار رودسر

رود سر اجاره از 1,500,000 تومان 0
 • 220 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در باغ شمال

اجاره ویلا در باغ شمال

رود سر اجاره از 600,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 6 ظرفیت
اجاره کلبه کوهستانی روستایی

اجاره کلبه کوهستانی روستایی

رود سر اجاره از 550,000 تومان
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 11 ظرفیت
اجاره ویلا شمال در رحیم آباد

اجاره ویلا شمال در رحیم آباد

رود سر اجاره از 250,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در رودسر لب دریا

اجاره ویلا در رودسر لب دریا

رود سر اجاره از 340,000 تومان
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا ساحلی در رودسر

اجاره ویلا ساحلی در رودسر

رود سر اجاره از 250,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در رودسر

اجاره ویلا در رودسر

رود سر اجاره از 300,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
رزرو ویلا در منطقه روستایی

رزرو ویلا در منطقه روستایی

رود سر اجاره از 350,000 تومان
 • 135 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 7 ~ 9 ظرفیت
اجاره ویلا در شمال رودسر

اجاره ویلا در شمال رودسر

رود سر اجاره از 200,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت