اجاره خانه روستایی حلیمه جان گیلان

اجاره خانه روستایی حلیمه جان گیلان

رودبار اجاره از 500,000 تومان
 • 50 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفیت
اجاره ویلا ییلاقی جنگلی رودبار گیلان

اجاره ویلا ییلاقی جنگلی رودبار گیلان

رودبار اجاره از 800,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 12 ظرفیت
اجاره خانه روستایی در ییلاقات رودبار

اجاره خانه روستایی در ییلاقات رودبار

رودبار اجاره از 1,200,000 تومان
 • 100 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا در استخرگاه رودبار گیلان

اجاره ویلا در استخرگاه رودبار گیلان

رودبار اجاره از 1,200,000 تومان
 • 80 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه گلبند در سراوان گیلان

اقامتگاه گلبند در سراوان گیلان

رودبار اجاره از 300,000 تومان
 • 35 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 6 ظرفیت
اجاره اقامتگاه سنتی نزدیک رودبار

اجاره اقامتگاه سنتی نزدیک رودبار

رودبار اجاره از 1,000,000 تومان
 • 80 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی در امامزاده هاشم گیلان

اقامتگاه بومگردی در امامزاده هاشم گیلان

رودبار اجاره از 800,000 تومان
 • 114 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 4 ظرفیت
اقامتگاه وارش نزدیک رودبار

اقامتگاه وارش نزدیک رودبار

رودبار اجاره از 150,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 15 ظرفیت
اجاره خانه روستایی جنگلی در رودبار

اجاره خانه روستایی جنگلی در رودبار

رودبار اجاره از 500,000 تومان
 • 80 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا دربست در باغ زیتون رودبار

اجاره ویلا دربست در باغ زیتون رودبار

رودبار اجاره از 400,000 تومان
 • 50 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ماه نشین

اقامتگاه بومگردی ماه نشین

رودبار اجاره از 75,000 تومان
 • 15 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی بام رودبار

اقامتگاه بومگردی بام رودبار

رودبار اجاره از 250,000 تومان
 • 20 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت
خانه روستایی نزدیک رودبار

خانه روستایی نزدیک رودبار

رودبار اجاره از 180,000 تومان
 • 120 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 10 ~ 15 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی گالش کولام

اقامتگاه بومگردی گالش کولام

رودبار اجاره از 50,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت