اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی

اقامتگاه بوم گردی خانه خشتی

رفسنجان اجاره از 75,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی سمیر آمیز

اقامتگاه بومگردی سمیر آمیز

بم اجاره از 190,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی نخل و نارنج

اقامتگاه بومگردی نخل و نارنج

بم اجاره از 100,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ننجان

اقامتگاه بومگردی ننجان

کرمان اجاره از 95,000 تومان
 • 12 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 20 ظرفیت
اقامتگاه بوم گردی ترنج بم

اقامتگاه بوم گردی ترنج بم

بم اجاره از 260,000 تومان
 • 15 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 20 ظرفیت