اقامتگاه بومگردی باغ بهشت

اقامتگاه بومگردی باغ بهشت

رامسر اجاره از 250,000 تومان
 • 25 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 17 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ننه گل

اقامتگاه بومگردی ننه گل

رامسر اجاره از 600,000 تومان
 • 70 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 1 ~ 6 ظرفیت
اقامتگاه بومگردی ننه کلثوم

اقامتگاه بومگردی ننه کلثوم

رامسر اجاره از 350,000 تومان
 • 80 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره خانه روستایی در رمک

اجاره خانه روستایی در رمک

رامسر اجاره از 120,000 تومان
 • 150 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 3 اتاق
 • 8 ~ 10 ظرفیت