رزرو ویلا پلاژ راه آهن خزرآباد

رزرو ویلا پلاژ راه آهن خزرآباد

ساری اجاره از 200,000 تومان 13
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 0 اتاق
 • 2 ~ 3 ظرفیت
اجاره ویلا استخردار نزدیک ساری

اجاره ویلا استخردار نزدیک ساری

ساری اجاره از 650,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا استخردار در ساری

اجاره ویلا استخردار در ساری

ساری اجاره از 600,000 تومان
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
ویلای ساحلی بااستخر در ساری

ویلای ساحلی بااستخر در ساری

ساری اجاره از 480,000 تومان
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 15 ظرفیت
اجاره ویلا در خزرآباد

اجاره ویلا در خزرآباد

ساری اجاره از 300,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا در ساری

اجاره ویلا در ساری

ساری اجاره از 250,000 تومان
 • 170 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت
ویلا درمجتمع راه آهن خزرآباد

ویلا درمجتمع راه آهن خزرآباد

ساری اجاره از 400,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلا بااستخر در ساری خزرآباد

ویلا بااستخر در ساری خزرآباد

ساری اجاره از 400,000 تومان
 • 250 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 15 ظرفیت
ویلای ساحلی استخردار در ساری

ویلای ساحلی استخردار در ساری

ساری اجاره از 650,000 تومان
 • 300 m2 ساختمان
 • 3 طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت
اجاره خانه ویلایی در ساری

اجاره خانه ویلایی در ساری

ساری اجاره از 80,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در ساری فرح آباد

اجاره ویلا در ساری فرح آباد

ساری اجاره از 350,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
ویلا اجاره ای در ساری

ویلا اجاره ای در ساری

ساری اجاره از 450,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در ساری

اجاره ویلا در ساری

ساری اجاره از 300,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلای ساحلی بااستخر در ساری

ویلای ساحلی بااستخر در ساری

ساری اجاره از 550,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
کرایه ویلای جنگلی در ساری

کرایه ویلای جنگلی در ساری

ساری اجاره از 3,000,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا با ویو دریا ساری

اجاره ویلا با ویو دریا ساری

ساری اجاره از 250,000 تومان
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
ویلا استخردار در فرح آباد

ویلا استخردار در فرح آباد

ساری اجاره از 450,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا در فرح آباد ساری

اجاره ویلا در فرح آباد ساری

ساری اجاره از 350,000 تومان
 • 300 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره ویلا استخر سرپوشیده

اجاره ویلا استخر سرپوشیده

ساری اجاره از 650,000 تومان
 • 230 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 12 ظرفیت
اجاره ویلا در خزرآباد

اجاره ویلا در خزرآباد

ساری اجاره از 400,000 تومان
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره ویلا استخردار در ساری

اجاره ویلا استخردار در ساری

ساری اجاره از 500,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
ویلا در شهرک بابک کیاسر ساری

ویلا در شهرک بابک کیاسر ساری

ساری اجاره از 200,000 تومان
 • 300 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 8 ~ 20 ظرفیت
ویلا باغ اجاره ای در ساری

ویلا باغ اجاره ای در ساری

ساری اجاره از 260,000 تومان
 • 124 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 20 ظرفیت
ویلا شهرکی در خزرآباد ساری

ویلا شهرکی در خزرآباد ساری

ساری اجاره از 300,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 6 ظرفیت
پلاژ ساحلی مسکن و شهرسازی

پلاژ ساحلی مسکن و شهرسازی

ساری اجاره از 250,000 تومان
 • 170 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 9 ظرفیت
ویلا پلاژ مسکن و شهرسازی

ویلا پلاژ مسکن و شهرسازی

ساری اجاره از 250,000 تومان
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 5 ظرفیت
ویلا در پلاژ مسکن و شهرسازی

ویلا در پلاژ مسکن و شهرسازی

ساری اجاره از 250,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 2 طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت
اجاره ویلا در ساری دوبلکس

اجاره ویلا در ساری دوبلکس

ساری اجاره از 250,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 7 ~ 10 ظرفیت
اجاره ویلا در خزر آباد ساری

اجاره ویلا در خزر آباد ساری

ساری اجاره از 250,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 1 طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 9 ظرفیت