کلبه چوبی در ییلاق ماسال

کلبه چوبی در ییلاق ماسال

ماسال اجاره از 300,000 تومان
 • 33 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 1 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت
رزرو کلبه چوبی در اولسبلنگاه

رزرو کلبه چوبی در اولسبلنگاه

ماسال اجاره از 250,000 تومان
 • 30 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره سوئیت در دل طبیعت

اجاره سوئیت در دل طبیعت

ماسال اجاره از 150,000 تومان
 • 20 m2 ساختمان
 • 2 در طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اجاره کلبه ییلاقی در ماسال

اجاره کلبه ییلاقی در ماسال

ماسال اجاره از 190,000 تومان
 • 40 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت
اجاره سوئیت در ماسال

اجاره سوئیت در ماسال

ماسال اجاره از 80,000 تومان
 • 40 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 5 ظرفیت
سوئیت در دل طبیعت ماسال

سوئیت در دل طبیعت ماسال

ماسال اجاره از 150,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 6 ظرفیت
اجاره سوئیت در طبیعت ماسال

اجاره سوئیت در طبیعت ماسال

ماسال اجاره از 150,000 تومان
 • 50 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 0 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت
اجاره واحد در ماسال

اجاره واحد در ماسال

ماسال اجاره از 100,000 تومان
 • 65 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 7 ظرفیت
اجاره واحد نقلی در ماسال

اجاره واحد نقلی در ماسال

ماسال اجاره از 140,000 تومان
 • 40 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 0 اتاق
 • 4 ~ 4 ظرفیت
اجاره سوییت در ماسال

اجاره سوییت در ماسال

ماسال اجاره از 150,000 تومان
 • 65 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفیت
رزرو کلبه چوبی در اولسبلنگاه

رزرو کلبه چوبی در اولسبلنگاه

ماسال اجاره از 300,000 تومان
 • 30 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره واحد جنگلی لب رودخانه

اجاره واحد جنگلی لب رودخانه

ماسال اجاره از 180,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
کلبه چوبی درییلاق اولسبلنگاه

کلبه چوبی درییلاق اولسبلنگاه

ماسال اجاره از 300,000 تومان
 • 40 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 1 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
اجاره واحد در ماسال

اجاره واحد در ماسال

ماسال اجاره از 200,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 1 اتاق
 • 6 ~ 20 ظرفیت
اجاره سویت در ماسال

اجاره سویت در ماسال

ماسال اجاره از 85,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
واحد اجاره ای در ماسال

واحد اجاره ای در ماسال

ماسال اجاره از 150,000 تومان
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 10 ~ 20 ظرفیت
سوییت کنار رودخانه در ماسال

سوییت کنار رودخانه در ماسال

ماسال اجاره از 140,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 0 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره سوییت در ماسال

اجاره سوییت در ماسال

ماسال اجاره از 130,000 تومان
 • 65 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 1 اتاق
 • 3 ~ 6 ظرفیت