آپارتمان لوکس ساحلی امیرآباد

آپارتمان لوکس ساحلی امیرآباد

نور اجاره از 250,000 تومان 5
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره آپارتمان لب دریا شمال

اجاره آپارتمان لب دریا شمال

نور اجاره از 400,000 تومان 2
 • 130 m2 ساختمان
 • 3 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره آپارتمان با ویوی دریا

اجاره آپارتمان با ویوی دریا

نور اجاره از 200,000 تومان 0
 • 90 m2 ساختمان
 • 4 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اجاره واحد با دید دریا

اجاره واحد با دید دریا

نور اجاره از 370,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 ~ 5 ظرفیت
اجاره آپارتمان روبه دریا

اجاره آپارتمان روبه دریا

نور اجاره از 380,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 ~ 5 ظرفیت
اجاره آپارتمان رو به دریا

اجاره آپارتمان رو به دریا

نور اجاره از 500,000 تومان
 • 135 m2 ساختمان
 • 4 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 3 ~ 5 ظرفیت
اجاره سوئیت در نور

اجاره سوئیت در نور

نور اجاره از 190,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
آپارتمان در نور با ویوی دریا

آپارتمان در نور با ویوی دریا

نور اجاره از 300,000 تومان
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره آپارتمان با دید دریا

اجاره آپارتمان با دید دریا

نور اجاره از 170,000 تومان
 • 60 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 3 ظرفیت
اجاره آپارتمان سمت دریا

اجاره آپارتمان سمت دریا

نور اجاره از 300,000 تومان
 • 70 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره آپارتمان رو به دریا

اجاره آپارتمان رو به دریا

نور اجاره از 350,000 تومان
 • 115 m2 ساختمان
 • 2 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 10 ظرفیت
اجاره آپارتمان ساحلی در نور

اجاره آپارتمان ساحلی در نور

نور اجاره از 400,000 تومان
 • 180 m2 ساختمان
 • 2 در طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
رزرو واحد در نور با دید دریا

رزرو واحد در نور با دید دریا

نور اجاره از 300,000 تومان
 • 150 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 8 ظرفیت
آپارتمان رو به دریا در نور

آپارتمان رو به دریا در نور

نور اجاره از 450,000 تومان
 • 160 m2 ساختمان
 • 5 در طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره آپارتمان رو به دریا

اجاره آپارتمان رو به دریا

نور اجاره از 600,000 تومان
 • 130 m2 ساختمان
 • 4 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره آپارتمان نزدیک ساحل

اجاره آپارتمان نزدیک ساحل

نور اجاره از 400,000 تومان
 • 110 m2 ساختمان
 • 4 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت
اجاره واحد ساحلی در نور

اجاره واحد ساحلی در نور

نور اجاره از 350,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره آپارتمان لب دریا

اجاره آپارتمان لب دریا

نور اجاره از 300,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت
رزرو آپارتمان نزدیک ساحل

رزرو آپارتمان نزدیک ساحل

نور اجاره از 500,000 تومان
 • 190 m2 ساختمان
 • 4 در طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
اجاره آپارتمان لب دریا نور

اجاره آپارتمان لب دریا نور

نور اجاره از 350,000 تومان
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 6 ظرفیت
اجاره آپارتمان نزدیک دریا

اجاره آپارتمان نزدیک دریا

نور اجاره از 250,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 3 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره آپارتمان در نور

اجاره آپارتمان در نور

نور اجاره از 280,000 تومان
 • 110 m2 ساختمان
 • 2 در طبقه
 • 3 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره سوئیت نزدیک دریا

اجاره سوئیت نزدیک دریا

نور اجاره از 150,000 تومان
 • 40 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 3 ظرفیت
اجاره آپارتمانی ساحلی در نور

اجاره آپارتمانی ساحلی در نور

نور اجاره از 200,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 3 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره واحد ساحلی نزدیک دریا

اجاره واحد ساحلی نزدیک دریا

نور اجاره از 300,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
واحد لب آب شهرک نفت نور

واحد لب آب شهرک نفت نور

نور اجاره از 550,000 تومان
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 8 ظرفیت
واحد اجاره ای در شهرک نفت

واحد اجاره ای در شهرک نفت

نور اجاره از 300,000 تومان
 • 85 m2 ساختمان
 • 3 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 5 ظرفیت
واحد اجاره ای در شهرک نفت

واحد اجاره ای در شهرک نفت

نور اجاره از 350,000 تومان
 • 115 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
واحد لب دریا در شهرک نفت

واحد لب دریا در شهرک نفت

نور اجاره از 600,000 تومان
 • 160 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 3 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
واحد اجاره ای در شهرک نفت

واحد اجاره ای در شهرک نفت

نور اجاره از 400,000 تومان
 • 130 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره آپارتمان ساحلی در نور

اجاره آپارتمان ساحلی در نور

نور اجاره از 190,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 4 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره سوییت ساحلی نور

اجاره سوییت ساحلی نور

نور اجاره از 100,000 تومان
 • 40 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 0 اتاق
 • 2 ~ 2 ظرفیت
اجاره واحد مبله ساحلی در نور

اجاره واحد مبله ساحلی در نور

نور اجاره از 650,000 تومان
 • 105 m2 ساختمان
 • 4 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 4 ظرفیت