اجاره واحد در چمخاله

اجاره واحد در چمخاله

چمخاله اجاره از 120,000 تومان
 • 110 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت
رزرو سوییت رو به دریا چمخاله

رزرو سوییت رو به دریا چمخاله

چمخاله اجاره از 190,000 تومان
 • 85 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 4 ~ 6 ظرفیت
اجاره واحد روبه ساحل چمخاله

اجاره واحد روبه ساحل چمخاله

چمخاله اجاره از 250,000 تومان
 • 80 m2 ساختمان
 • 2 در طبقه
 • 1 اتاق
 • 2 ~ 5 ظرفیت
اجاره واحد در چمخاله

اجاره واحد در چمخاله

چمخاله اجاره از 200,000 تومان
 • 100 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 2 ~ 5 ظرفیت
اجاره سوییت ساحلی در چمخاله

اجاره سوییت ساحلی در چمخاله

چمخاله اجاره از 130,000 تومان
 • 30 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 0 اتاق
 • 2 ~ 4 ظرفیت
اجاره آپارتمان در چمخاله

اجاره آپارتمان در چمخاله

چمخاله اجاره از 350,000 تومان
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 7 ظرفیت
اجاره واحد در چمخاله ساحلی

اجاره واحد در چمخاله ساحلی

چمخاله اجاره از 1,000,000 تومان
 • 120 m2 ساختمان
 • 2 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره واحد ساحلی در چمخاله

اجاره واحد ساحلی در چمخاله

چمخاله اجاره از 250,000 تومان
 • 90 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 8 ظرفیت
اجاره واحد در ساحل چمخاله

اجاره واحد در ساحل چمخاله

چمخاله اجاره از 200,000 تومان
 • 125 m2 ساختمان
 • 2 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 6 ~ 10 ظرفیت
اجاره واحد در چمخاله

اجاره واحد در چمخاله

چمخاله اجاره از 150,000 تومان
 • 200 m2 ساختمان
 • 1 در طبقه
 • 2 اتاق
 • 5 ~ 10 ظرفیت